Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA / Zbiór aktów prawa miejscowego

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

 Zbiór aktów prawa miejscowego

Kadencja Rady Miasta Jedlina-Zdrój 2002-2006

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

Tytuł uchwały

1. III/4/02

05.12.02

w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym i podatku leśnym. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 253, poz. 3672 z dnia 13.12.2002r.)
2. III/5/02 05.12.02 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na 2003 rok. (Opublikowano w Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 253, poz. 3673 z dnia 13.12.2002r.)
3. III/6/02 05.12.02 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2003 rok, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i  wynagrodzenia za inkaso. (Opublikowano w Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 253, poz. 3674 z dnia 13.12.2002r.)
4. III/7/02 05.12.02 w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2003 rok. (Opublikowano w Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 253, poz. 3675 z dnia 13.12.2002r.)
5.  III/8/02 05.12.02 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok. (Opublikowano w Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 253, poz. 3676 z dnia 13.12.2002r.)

6.

III/9/02 05.12.02  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok. (Opublikowano w Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 253, poz. 3677 z dnia 13.12.2002r.)
7. IV/18/02 19.12.02 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Jedlina Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. (Opublikowano w Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 3, poz. 84 z dnia 17.01.2003r.)
8. XVII/86/04  31.03.04 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego P.N.II.0911-22/48/04 z dn. 6 maja 2004r. stwierdzono nieważność §1 ust.2 i ust.5)
9. XVII/88/04 31.03.04 w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla terenu górniczego. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego P.N.II.0911-22/53/04 z dn. 6 maja 2004r. stwierdzono nieważność uchwały)
10. XXII/111/04 30.09.04 w sprawie zminay Statutu Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 223, poz. 3463 z dnia 19.11.2004r.)
11. XXII/112/04 30.09.04 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 223, poz. 3464 z dnia 19.11.2004r.)
12. XXII/113/04 30.09.04 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 223, poz. 3465 z dnia 19.11.2004r.)
13. XXII/115/04 28.10.04 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 227, poz. 3651 z dnia 6.12.2004r.)
14. XXIV/119/04 25.11.04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 251, poz. 4172 z dnia 15.12.2004r.)
15. XXIV/120/04 25.11.04 w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 251, poz. 4173 z dnia 15.12.2004r.)
16. XXIV/121/04 25.11.04 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 251, poz. 4174 z dnia 15.12.2004r.)
17. XXIV/122/04 25.11.04 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 251, poz. 4175 z dnia 15.12.2004r.)
18. XXIV/123/04 25.11.04 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.  (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 251, poz. 4176 z dnia 15.12.2004r.)
19. XXIV/124/04 25.11.04 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 251, poz. 4177 z dnia 15.12.2004r.)
20. XXIV/125/04 25.11.04 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 251, poz. 4178 z dnia 15.12.2004r.)
21. XXV/128/04 3.12.04 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlina-Zdrój. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 3, poz. 97 z dnia 6.01.2005r.)
22. XXVI/130/04 30.12.04 w sprawie budżetu Gminy na 2005 r. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 44, poz. 996 z dnia 11.03.2005r.)
23. Nr XXVI/131/04 30.12.04 w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 25, poz. 562 z dnia 10.02.2005r.)
24. XXVII/139/05  25.02.05 w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 49, poz. 1095 z dnia 18.03.2005r.)
25. XXVII/141/05  25.02.05  w sprawie uchwalenia Regulaminu okreslającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków orza innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój.  (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 50, poz. 1114 z dnia 21.03.2005r.)
26. XXVII/142/05  25.02.05  w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w Miejskiej Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum Miejskim, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 49, poz. 1095 z dnia 18.03.2005r.)
27. XXVIII/146/05  31.03.05 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 71, poz. 1544 z dnia 24.04.2005r.)
28. XXVIII/147/05  31.03.05 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla terenu górniczego. (Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność uchwały PN.II.-21/30/05 z dn. 04.05.2005r.)
29.  XXVIII/155/05 31.03.05   w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 71, poz. 4545 z dnia 22.04.2005r.)
30. XXX/160/05 25.05.05 w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na opiekę nad XIX-wieczną świątynią przy ul. Piastowskiej w Jedlnie-Zdroju. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 151, poz. 2971 z dnia 12.08.2005r.)
31. XXX/162/05 25.05.05 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 127, poz. 2600 z dnia 14.07.2005r.)
32. XXXI/167/05 30.06.05 w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 135, poz. 2759 z dnia 26.07.2005r.)
33. XXXII/171/05 28.09.05 w sprawie ustalenia  zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na ten cel.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 231, poz. 3589 z dnia 10.11.2005r.)
34. XXXII/174/05 28.09.05 w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 237, poz. 3687 z dnia 14.12.2005r.)
35. XXXIV/179/05 24.11.05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 254, poz. 4277 z dnia 14.12.2005r.)Stwierdza się nieważność §4 Uchwały.
36. XXXIV/181/05 24.11.05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 254, poz. 4279 z dnia 14.12.2005r.)
37. XXXIV/182/05 24.11.05 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/121/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie określenia opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 254, poz. 4280 z dnia 14.12.2005r.)
38. XXXIV/183/05 24.11.05 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek leśny.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 249, poz. 4052 z dnia 12.12.2005r.)
39. XXXIV/184/05 24.11.05 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 249, poz. 4053 z dnia 12.12.2005r.)
40. XXXIV/185/05 30.12.05 w Jedlinie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2006r. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 25, poz. 373 z dnia 6.02.2006r.)
41. XXXV/187/05 30.12.05 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlina-Zdrój. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 41, poz. 615 z dnia 23.02.2006r.)
42. XXXVI/191/06 26.01.06 w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 59, poz. 929 z dnia 20.03.2006r.) Traci moc Uchwała w części :  §7 ust.2; §11 ust.3 i 4; §13 ust.3 ; §16 - Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.02.06r. 
43. XXXVI/192/06 26.01.06 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 66, poz. 1052 z dnia 28.03.2006r.)
44. XXXVI/193/06 26.01.06 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 64, poz. 998 z dnia 24.03.2006r.)
45. XXXVI/194/06 26.01.06 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie–Zdroju. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 64, poz. 999 z dnia 24.03.2006r.)
46. XXXVII/201/06 2.03.06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 85, poz. 1420 z dnia 21.04.2006r.)
47. XXXVII/202/06 2.03.06 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 85, poz. 1421 z dnia 21.04.2006r.)
48. XXXVIII/207/06 30.03.06 w sprawie uchwalenia tymczasowego statutu uzdrowiska Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 103, poz. 1752 z dnia 25.05.2006r.)
49. XL/211/06 31.05.06 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych Gminy Jedlina – Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 137, poz. 2112 z dnia 5.07.2006r.)
50. XL/212/06 31.05.06 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola prowadzonego w Jedlinie-Zdroju. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 127, poz. 2016 z dnia 26.06.2006r.)
51. XLI/216/06 29.06.06 w sprawie nadania nazwy ulicy. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 161, poz. 2546 z dnia 8.08.2006r.)
52. XLI/218/06 29.06.06

w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Jedlina-Zdrój. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 169, poz. 323 z dnia 18.08.2006r.)

53. XLII/219/06 28.09.06 w sprawie uznania skargi Pana Grzegorza Sara za bezzasadną. (Traci moc Uchwała w całości. Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.09II-22/84/06 z dn. 30.10.2006.r)
54. XLII/223/06 28.09.06 Uchwała Nr XLII/223/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 września 2006 roku  w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/211/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 maja 2006r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych Gminy Jedlina-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 225, poz. 3232 z dnia 23.10.2006r.)
55. XLII/224/06 28.09.06 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych Gminy Jedlina-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 225, poz. 3233 z dnia 23.10.2006r.)
56. XLIII/228/06 26.10.06 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 pażdziernika 1999 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 276, poz. 4192 z dnia 21.12.2006r.)
57. XLIII/229/06 26.10.06 w sprawie Statutu Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 276, poz. 4193 z dnia 21.12.2006r.)
58. XLIII/230/06 26.10.06 w sprawie Statutu Miasta Jedlina-Zdrój. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 276, poz. 4194 z dnia 21.12.2006r.)

Kadencja Rady Miasta Jedlina-Zdrój 2006-2010

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

Tytuł uchwały

1. III/13/06 29.12.06 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/121/2004 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.(Opublikowano w Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 17, poz. 188 z dnia 23.01.2007r.)
2. III/14/06 29.12.06
w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2007 rok.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.
Nr 24, poz. 235 z dnia 26.01.07r.)
3. IV/17/07 31.01.07 w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 49, poz. 524 z dnia 23.02.2007r.)
4. V/25/07 28.02.07 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 96, poz. 1153 z dnia 18.04.2007r.)
5. V/26/07 28.02.07 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 96, poz.1154 z dnia 18.04.2007r.)
6. VI/30/07 29.03.07 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 119, poz. 1594 z dnia 21.05.2007r.)
7. VII/34/07 26.04.07 w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów.
(Opublikowano w Dz.Urz.Woj.Doln. Nr. 124, poz. 1642 z dnia 25.05.2007r.)
8. VII/35/07 26.04.07 w sprawie regulaminu obiektu „Zalew przy Promenadzie Słonecznej” w Jedlinie-Zdroju.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 138, poz. 1800 z dnia 8.06.2007r.)
9. VII/36/07 26.04.07 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/46/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca
2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
Jedlina-Zdrój.

(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 139, poz. 1819 z dnia 11.06.2007r)
10. VII/37/07 26.04.07 zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/131/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 138, poz. 1801 z dnia 8.06.2007r.)
11. VIII/39/07 05.07.07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 239, poz. 2761 z dnia 25.09.2007r.)
12. VIII/44/07 05.07.07 w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 236, poz. 2723 z dnia 21.09.2007r.)
13. VIII/45/07 05.07.07 zmieniająca uchwałę Nr XVII/85/04 Rady Miasta w Jedlinie-Zdroju z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 289, poz. 3616 z dnia 21.09.2007r.)
14. IX/46/07 24.08.07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębu Jedlina-Zdrój - Jedlinka w Jedlinie-Zdroju.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 236, poz. 2724 z dnia 5.12.2007r.)
15. XI/53/07 26.10.07 zmieniająca uchwałę Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 274, poz. 3324 z dnia 21.11.2007r.)
16. XI/54/07 26.10.07 zmieniająca uchwałę Nr XXII/113/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 289, poz. 3616 z dnia 21.09.2007r.)
17. XII/56/07 29.11.07 w sprawie udzielenia przez Gminę Jedlina-Zdrój poręczenia pożyczki dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
(Uchwałą Nr 118/2007 kolegium RIO z dnia 19.12.2007r. Stwierdzono nieważność uchwały.)
.18 XII/59/07 29.11.07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 296, poz. 3887 z dnia 13.12.2007r.)
19. XII/60/07 29.11.07 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 296, poz. 3888 z dnia 13.12.2007r.)
20. XII/61/07 29.11.07 w sprawie stawek opłaty targowej.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 296, poz. 3889 z dnia 13.12.2007r.)
21. XII/62/07

29.11.07

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 296, poz. 3890 z dnia 13.12.2007r.)
22. XII/63/07 29.11.07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 296, poz. 3891 z dnia 13.12.2007r.)
23. XII/64/07 29.11.07 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/142/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w Miejskiej Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum Miejskim, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 296, poz. 3892 z dnia 13.12.2007r.)
 24.  XIII/69/07  28.12.07 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 33, poz. 446 z dnia 11.02.2008r.)
 25.  XIII/70/07  28.12.07 zmieniająca uchwałę Nr XVII/85/04 Rady Miasta w Jedlinie-Zdroju z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym NK.II.0911-10/75/08 z dnia 6.02.08r. Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność uchwały.)
 26.  XIII/73/07  28.12.07 w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2008rok.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr.106, poz. 1246 z dnia 15.04.2008r.)
 27.  XIV/75/08 15.02.08 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 90, poz. 1068 z dnia 28.03.2008r.)
 28.  XIV/76/08  15.02.08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Piastowskiej, ul. Wałbrzyskiej i terenu kolejowego w Jedlinie-Zdroju.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 127, poz. 1496 z dnia 8.05.2008r.)
 29.  XIV/77/08  15.02.08 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 90, poz. 1069 z dnia 28.03.2008r.)
 30.  XIV/78/08  15.02.08 uchylająca Uchwałę Nr XXXVI/192/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 90, poz. 1070 z dnia 28.03.2008r.)
 31.  XV/85/08  27.03.08 w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 154, poz. 1810 z dnia 6.06.2008r.)
 32.  XV/86/08  27.03.08 w sprawie nadania nazwy parkom w Jedlinie-Zdroju.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 134, poz. 1576 z dnia 28.03.2008r.)
33.  XVI/96/08  24.04.08  zmieniająca uchwałę Nr XL/212/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola prowadzonego w Jedlinie-Zdroju.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 139, poz. 1670 z dnia 28.03.2008r.)
 34.  XVII/100/08  29.05.08 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 173, poz. 1942 z dnia 20.06.2008r.)
35.  XVII/101/08  29.05.08 zmieniająca uchwałę sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 206, poz. 2284 z dnia 28.07.2008r.)
 36.  XX/109/08  30.09.08  zmieniająca Uchwałę Nr XII/62/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia   wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 292, poz. 3210 z dnia 7.12.2008r.)
37.  XX/112/08  30.09.08 w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 294, poz. 3253 z dnia 13.12.2008r.)
 38.  XX/113/08  30.09.08 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/142/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w Miejskiej Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum Miejskim, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 288, poz. 3127 z dnia 29.10.2008r.)
39.  XXI/116/08  30.10.08  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 300, poz. 3388 z dnia 19.11.2008r.)
 40.  XXI/117/08 30.10.08 w sprawie stawek opłaty targowej.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 300, poz. 3389 z dnia 19.11.2008r.)
 41.  XXI/118/08 30.10.08 w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 300, poz. 3390 z dnia 19.11.2008r.)
 42.  XXI/119/08 30.10.08 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 300, poz. 3391 z dnia 19.11.2008r.) 
43. XXI/120/08 30.10.08 w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 300, poz. 3392 z dnia 19.11.2008r.)
44. XXI/121/08 30.10.08 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/146/05w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 300, poz. 33893 z dnia 19.11.2008r.)
45. XXI/122/08 30.10.08 zmieniająca uchwałę Nr XXII/113/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 313, poz. 3789 z dnia 5.12.2008r.)
46. XXIV/131/09 26.02.09 zmieniająca Uchwałę Nr XXI/117/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008 roku w sprawie stawek opłaty targowej.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 63, poz. 1331 z dnia 10.04.2009r.)
47. XXIV/132/09 26.02.09 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 63, poz. 1332 z dnia 10.04.2009r.)
48. XXIV/133/09 26.02.09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 63, poz. 1333 z dnia 10.04.2009r.)
49.  XXIV/136/09  26.02.09 zmieniająca uchwałę Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 63, poz. 1334 z dnia 10.04.2009r.)
50.  XXIV/137/09  26.02.09 zmieniająca uchwałę Nr XXII/113/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 63, poz. 1335 z dnia 10.04.2009r.)
51.  XXV/143/09  17.04.09  w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 87, poz. 1839 z dnia 18.05.2009r.)
52.  XXV/144/09  17.04.09 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Jedlina-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 92, poz. 1961 z dnia 25.05.2009r.)
53. XXVIII/152/09  30.09.09  w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2009 rok.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 193, poz. 3376 z dnia 12.11.2009r.)
54.  XXIX/155/09  29.10.09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 205, poz. 3665 z dnia 30.11.2009r.)
55.  XXIX/156/09  29.10.09 w sprawie stawek opłaty targowej.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 205, poz. 3666 z dnia 30.11.2009r.)
56.  XXIX/157/09  29.10.09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 205, poz. 3667 z dnia 30.11.2009r.)
57.  XXIX/158/09  29.10.09 w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 210, poz. 3873 z dnia 7.12.2009r.)
58.  XXX/161/09  27.11.09  w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.(Rozstrzygnięciem nadzorczym NK.II.0911-5/554/09 z dnia 15.12.09 Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność przepisów uchwały §1 ust.5, §1 ust.6, §1 ust.14)
59.  XXX/162/09  27.11.09  zmieniającej uchwałę Nr XXII/113/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jedlina-Zdrój.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 3, poz. 53 z dnia 7.01.2010r.)
60.  XXXIII/178/10  18.03.10  zmieniającej Uchwałę Nr XXV/143/09 Rady Miasta Jedlina-Zdój z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 59, poz. 897 z dnia 1.04.2010r.)
61.  XXXIII/179/10  18.03.10 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Miasta Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 60, poz. 921 z dnia 2.04.2010r.)
62.  XXXV/182/10  29.04.10 w sprawie podziału Gminy Jedlina-Zdrój na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic i numerów.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 97, poz. 1501 z dnia 21.05.2010r.)
63.  XXXV/183/10  29.04.10  w sprawie podziału Gminy Jedlina-Zdrój na okręgi, ustalenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 97, poz. 1502 z dnia 21.05.2010r.)
64.  XXXVII/189/10  30.06.10 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz terminów, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Jedlina-Zdrój.
(Uchwała 63/2010 Kolegium RIO we Wrocławiu z dnia 4.08.2010r. Stwierdzono nieważność §3 uchwały)
65.  XXXVII/191/10  30.06.10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jedlina-Zdrój lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 138, poz. 2120 z dnia 27.07.2010r.)
66.  XXXVII/192/10  30.06.10 w sprawie uchwalenia Regulaminów korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 138, poz. 212 z dnia 27.07.2010r.)
67.  XXXVIII/200/10  23.09.10 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 189, poz. 2818 z dnia 11.10.2010r.)
68.  XXXVIII/201/10  23.09.10 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska sportowego stanowiącego własność Gminy Jedlina-Zdrój.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 189, poz. 2819 z dnia 11.10.2010r.)
69.  XXXVIII/202/10  23.09.10 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 189, poz. 2820 z dnia 11.10.2010r.)
70.  XXXVIII/204/10  23.09.10 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 189, poz. 2821 z dnia 11.10.2010r.)
71.  XXXIX/206/10  10.11.10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 234, poz. 3908 z dnia 13.12.2010r.)
72.  XXXIX/207/10  10.11.10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 234, poz. 3909 z dnia 13.12.2010r.)

Kadencja Rady Miasta Jedlina-Zdrój 2010-2014

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

Tytuł uchwały

1. I/7/10 30.11.2010 zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/230/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 października 2006 roku w sprawie Statutu Miasta Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.
Nr 235, poz. 3969 z dnia 14.12.2010r.)
2. IV/16/11 25.01.2011 w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2011 rok.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.
Nr 70, poz. 1070 z dnia 1.04.2011r.)
3.  IV/18/11  25.01.2011 zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/206/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.
Nr 30, poz. 376 z dnia 8.02.2011r.)
4. V/27/11

1.03.2011

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.
Nr 60, poz. 838 z dnia 17.03.2011r.)

5. V/28/11

1.03.2011

zmieniająca uchwałę Nr XXII/113/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.
Nr 60, poz. 839 z dnia 17.03.2011r.)

6.

VIII/37/11

30.06.2011

zmieniająca uchwałę Nr XXI/117/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008 roku w sprawie stawek opłaty targowej.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.
Nr 148, poz. 2499 z dnia 14.07.2011r.)

7.

X/48/11

21.09.2011

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Jedlina-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.
Nr 205, poz. 3532 z dnia 6.10.2011r.)

8. X/49/11 21.09.2011

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połozżonych w rejonie ul. Piastowskiej, ul. Wałbrzyskiej i terenu kolejowego w Jedlinie-Zdroju.

(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. poz 1086 z dnia 15.02.2012r.)

9.

XI/52/11

21.10.2011

w sprawie stawek opłaty targowej.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.
Nr 246, poz. 4323 z dnia 2.12.2011r.)

10.

XI/53/11

21.10.2011

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.
Nr 226, poz. 3893 z dnia 4.11.2011r.)

11.

XI/54/11

21.10.2011

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.
Nr 246, poz. 4324 z dnia 2.12.2011r.)

12.

XI/55/11

21.10.2011

w sprawie nadania nazwy ulicy w Jedlinie-Zdroju.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.
Nr 226, poz. 3894 z dnia 4.11.2011r.)

13.

XII/58/11

25.11.2011

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.
Nr 257, poz. 4736 z dnia 13.12.2011r.)

14.

XII/59/11

25.11.2011

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.
Nr 257, poz. 4737 z dnia 13.12.2011r.)

15.

XIII/68/11

30.12.2011

w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2012 rok.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.
poz. 1478 z dnia 19.04.2012r.)

16. XIV/75/12 29.02.2012 zmieniająca uchwałę Nr XXII/112-04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.  poz. 991 z dnia 9.03.2012r.)
17. XVI/92/12 24.04.2012

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.                              (Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Doln. z dn. 21.09.12r., poz.3207)

(Skarga Wojewody Doln. NK-N13.4131.329.2012.JT-3 z dn. 30.09.12r. do WSA na całość Uchwały.)

(Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdza nieważności Uchwały w całości.)

18. XVII/93/12 30.05.2012 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.  poz. 2083 z dnia 12.06.2012r.) 
19. XVII/94/12 30.05.2012 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.  poz. 2084 z dnia 12.06.2012r.) 
20. XVII/95/12 30.05.2012 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.  poz. 2085 z dnia 12.06.2012r.) 
21. XVII/96/12 30.05.2012 w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.  poz. 2086 z dnia 12.06.2012r.)
22. XVII/97/12 30.05.2012 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.  poz. 2087 z dnia 12.06.2012r.) 
23. XVIII/99/12 27.06.2012 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/146/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.  poz. 2490 z dnia 13.07.2012r.) 
24. XVIII/100/12 27.06.2012 w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.  poz. 2425 z dnia 9.07.2012r.)
25. XIX/111/12 27.09.2012 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/201/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu
ich pobierania.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.  poz. 3364 z dnia 8.10.2012r.)
26. XX/115/12 23.10.12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina – Zdrój
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.  poz. 4018 z dnia 19.11.2012r.)
27. XX/116/12 23.10.12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.  poz. 3998 z dnia 19.11.2012r.)
28. XX/117/12 23.10.12 w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.  poz. 3999 z dnia 19.11.2012r.)
29. XX/118/12 23.10.12 w sprawie podziału Gminy Jedlina-Zdrój na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.  poz. 3894 z dnia 14.11.2012r.)
30. XX/119/12 23.10.12 w sprawie podziału Gminy Jedlina-Zdrój na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.  poz. 3768 z dnia 6.11.2012r.)
31. XX/120/12 23.10.12

w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/92/12 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie – Zdroju
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.  poz. 3769 z dnia 6.12.2012r.)

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N13.4131.740.2012.JT1 z dnia 18.12.12r. na Uchwałę złożona do WSA.)

(Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność Uchwały)

32. XX/124/12 23.10.12 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.  poz. 3875 z dnia 13.11.2012r.)
 33. XX/125/12 23.10.12 w sprawie innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.  poz. 3876 z dnia 13.11.2012r.)
34. XXI/128/12 29.11.12

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlina-Zdrój(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 71 z dnia 04.01.2013r.)

35. XXI/129/12 29.11.12

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowymi zasobami gminy Jedlina-Zdrój(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4990 z dnia 19.12.2012r.)

36. XXI/130/12 29.11.12

zmieniająca uchwałę Nr XII/74/99 Rady Miasta w Jedlinie-Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych                                               

(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4991 z dnia 19.12.2012r.)

 

37. XXI/131/12 29.11.12

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jedlina-Zdrój udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunkó i zasad korzystania z tych obiektów

(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. poz 4992 z dnia 19.12.2012r.)

38. XXI/134/12 29.11.12

zmieniająca uchwałę Nr XXII/112/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004r. w sprawie uchwalenia statutu OPS w Jedlinie-Zdroju

(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4993 z dnia 19.12.2012r.)

39.  XXI/136/12  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Piastowskiej, ul. Wałbrzyskiej i terenu kolejowego w Jedlinie-Zdroju.

(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. poz 1087 z dnia 15.02.2013r.)

40. XXII/139/12 28.12.12

zmieniającej uchwałę Nr XXI/119/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój  z dnia 30 października 2008r. w sprawie okreslenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 381 z dnia 18.01.2013r.)

41. XXII/141/12 28.12.12

w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2013 rok

(Opublikowana w Dz. urz. Woj. Doln. z dn. 23.04.13r. poz. 2758)

42. XXII/145/12 28.12.12

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 606 z dnia 29.01.2013r.)

43. XXII/146/12 28.12.12

w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 607 z dnia 29.01.2013r.)

44. XXII/147/12 28.12.12

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 608 z dnia 29.01.2013r.)

45. XXII/148/12 28.12.12

w sprawie okreslenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

(Opublikowania w Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 233 z dnia 14.01.2013r.)

46. XXII/149/12 28.12.12

w sprawie podziału Gminy Jedlina-Zdrój na stałe obwody głosowania i ustalania ich numerów granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 443 z dnia 22.01.2013r.)

47. XXIII/153/13 17.01.13

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jedlina-Zdrój

(Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln. w dniu 20 marca 2013r., poz. 2002)

58. XXIII/159/13 17.01.13

zmieniająca uchwałę Nr XXI/119/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

(Opublikowania w Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 740 z dnia 01.02.2013r.)

Uchwała Nr 19/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20.02.2013r. - stwierdzenie nieważności w załączniku nr 1-punktów: 7, 8, 14, 15, 16 i 17

49. XXIV/163/13 07.03.2013

zmieniająca uchwałę nr XXII/145/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

(Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln., w dniu 21.03.2013r., poz. 2034)

50. XXIV/164/13 07.03.2013

zmieniająca uchwałę nr XXII/147/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln., w dniu 21.03.2013r., poz. 2035)

51. XXIV/166/13 07.03.2013

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Jedlinie – Zdroju.

(Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln., w dniu 21.03.2013r., poz. 2036)

52. XXIV/168/13 07.03.2013

zmieniająca uchwałę Nr XXII/149/12 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jedlina – Zdrój na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

(Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln., w dniu 21.03.2013r., poz. 2037)

53. XXVI/172/13 19.05.2013

zmieniająca uchwałę nr XXII/145/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

(Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln., w dniu 04.06.2013r., poz. 3481)

54. XXIV/161/13 07.03.2013

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2013 rok.

(Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln. w dniu 25.07.13, poz. 4518)

55. XXV/169/13 25.04.2013

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2013 rok.

(Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln., w dniu 25.07.13, poz. 4519)

56. XXVI/170/13 29.05.2013

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2013 rok.

(Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln., w dniu 25.07.13, poz. 4520)

57. XXVII/174/13 27.06.2013

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2013 rok.

(Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln., w dniu 25.07.13, poz. 4521)

58. XXVII/176/13 27.06.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2012 rok.

(Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln., w dniu 06.09.13, poz. 4926)
59. XXVIII/178/13 26.09.2013 w sprawie zmiany budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2013 rok.

(Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln., w dniu 08.10.2013r. poz. 5243.)
60. XXVIII/180/13 26.09.2013 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.

(Opublikowana w DZ. Urz. Woj. Doln., w dniu 08.10.2013r., poz. 5244.)
61. XXIX/181/13 30.10.2013 w sprawie zmiany budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2013 rok.

(Opublikowana w Dz.Urz. Woj. Doln., w dniu 14.11.2013r. poz. 5704.)

Informację wytworzył: K. Szemiel
Informację wprowadził: Rafał Gumułka
Czas wytworzenia informacji: 2012-08-14
Czas udostępnienia informacji: 2013-11-15 10:07:55

 

AKTUALNOŚCI

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 1941

 

 

 

do góry  |