Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / OCHRONA ŚRODOWISKA / Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

 Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów

 

Miejsce złożenia wniosku
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, Biuro Obsługi Klienta - Kancelaria ogólna, pokój nr 4.
Miejsce załatwienia sprawy
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, pokój nr 5.
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
Uzyskanie zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów wymagane jest w każdym wypadku, poza wymienionymi w art. 83, ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, a więc między innymi na usunięcie drzew owocowych (poza drzewami rosnącymi na terenie nieruchomości wpisanej do do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody) oraz drzew, których wiek nie przekracza 5 lat.
Po przyjęciu kompletnego wniosku wraz z załącznikami, dokonywana jest przez specjalistę ds. leśnictwa ocena wnioskowanych do usunięcia drzew i w oparciu o nią może być wydane zezwolenie na ich usunięcie w postaci decyzji administracyjnej.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów powinien zawierać:
imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
tytuł prawny władania nieruchomością;
nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
• informację o przeznaczeniu terenu, na którym rośnie drzewo lub krzewy;
przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewów;
wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew i krzewów. Nie pobiera się opłat w przypadkach wymienionych w art. 86, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, a więc między innymi za drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych oraz takich, które obumarły lub nie rokują szans na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.
Posiadacz nieruchomości może być zwolniony z opłaty za usuwane drzewa lub krzewy, jeśli w zezwoleniu przewiduje sie ich przesadzenie lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami. Wówczas odracza się opłatę za ich usunięcie na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia. Jeśli po upływie tego czasu przesadzone lub posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność lub też nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, opłata podlega umorzeniu.
Za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych, wykorzystaniem sprzętu mechanicznego czy też nieprawidłową pielęgnacją, wymierza się administracyjną karę pieniężną. Jest ona trzykrotnością opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustaloną na podstawie ustawy      o ochronie przyrody i rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew i krzewów. Przykładowo, kara za usunięcie klonu o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm – 120 cm, na dzień 21 lipca 2006 r., wynosi 100 153,08 zł.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
1.     Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów,
2.     Tytuł prawny władania nieruchomością,
3.     Mapa z zaznaczonym położeniem drzew lub krzewów.
Opłaty skarbowe
Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zwolnione są z opłaty skarbowej.
Termin załatwienia sprawy
25 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy
Odwołanie można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Przydatne druki
1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów, dostępny w Biurze Obsługi Klienta – Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, oraz na stronie http://www.bip.um.jedlina.pl
Podstawowe akty prawne
1.     Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 poz. 627 t. j.),
2.     Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. z 2004 r. Nr 228 poz. 2306), 
3.     Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2014 (M.P. z 2013 r. poz. 835), 
4.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 t. j.),
5.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 poz. 1282).

 

 

 

Druki do pobrania:

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzewa


Informację wytworzył: M. Oniszko-Kielar
Informację wprowadził: Roman Sidor
Czas wytworzenia informacji: 2012-09-07
Czas udostępnienia informacji: 2014-03-12 12:40:50

 

AKTUALNOŚCI

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 1585

 

 

 

do góry  |