Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INFORMATOR INTERESANTA / Przeprowadzenie zbiórki publicznej

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

 Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

 
Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej
Miejsce złożenia wniosku
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, pokój nr 4 - Biuro Obsługi Klienta.
Miejsce załatwienia sprawy
Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych – pokój nr 3.
Sposób przyjmowania i załatwiania sprawy
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej.
Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu.
Dokumenty i informacje wymagane do załatwienia sprawy
1.Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej powinien
   zawierać następujące informacje:
-      termin przeprowadzenia zbiórki,
-      obszar, na którym zbiórka ma zostać przeprowadzona,
-      formę przeprowadzenia zbiórki,
-      imię, nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zbiórki,
-      liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce,
-      cel na jaki zostaną przeznaczone fundusze uzyskane w drodze zbiórki,
-      przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków.
2.Do wniosku należy dołączyć:
-      aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
-      statut wnioskodawcy, w przypadku komitetów – akt organizacyjny komitetu,
-      wskazanie osób odpowiedzialnych za rozliczenie zbiórki,
-      plan przeprowadzenia zbiórki zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (Dz.U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.),
-      dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 82 zł wnoszona jest przez złożeniem wniosku w kasie Urzędu Miasta lub na konto Nr 67102050950000560200112532
Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Przydatne druki
Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
Podstawowe akty prawne
-      Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 732 z późn. zm.).
-      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz.U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.)
-      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego              (Dz.U. z 2013 r. poz. 267).
-      Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).
 
 

 

Informację wytworzył: A. Markiewicz - Polonieska
Informację wprowadził: Roman Sidor
Czas wytworzenia informacji: 2014-02-20
Czas udostępnienia informacji: 2014-03-10 08:28:18

 

AKTUALNOŚCI

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 481

 

 

 

do góry  |