Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia i wiadomości

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE


 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 'przebudowie drogi leśnej w Leśnictwie Glinica - oddz. 246, 247, 248, realizowanego na działkach nr 274/2, 266 i 267 (obręb Glinica), gmina Jedlina-Zdrój'
 Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JEDLINA – ZDRÓJ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębów Jedlina–Zdrój – Jedlinka w Jedlinie–Zdroju i o możliwościach zapoznania się z jego treścią
 Trening systemu wczesnego ostrzegania
 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębów Jedlina-Zdrój – Jedlinka w Jedlinie-Zdroju
 Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jedlina - Zdrój na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jedlina - Zdrój na 2014 r.
 Trening systemu ostrzegania i alarmowania
 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jedlina Zdrój
 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JEDLINA – ZDRÓJ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębów Jedlina–Zdrój – Jedlinka w Jedlinie–Zdroju
 Konsultacje społeczne dokumentu pn. ”Wstępny Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020”
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju oraz o przystąpienie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.
 Obwieszczenie o umorzeniu wszczętego w dniu 14 stycznia 2013 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Leśne trasy szlaku wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Wałbrzyskiej i zagospodarowaniem kamieniołomu wraz z podświetleniem skał – dz. nr 375/8, 43/2, 43/6, 3/2, 64, 38/2, 38/1, 44/6, 44/7, 44/10, 282/1, 380 (obręb Jedlina-Zdrój) w Jedlinie-Zdroju.”
 OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji terenu centrum pomiędzy przystankami Szlaku ul. Jana Pawła II a Promenadą uzdrowiskową, dz. nr 211, 213, 216, 423, 424, 237/7, 237/6, 237/3, 217/11, 163/2, 167/2, 422, 146/9, 145/1 (obręb Jedlina-Zdrój) w Jedlinie-Zdroju.”
 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Leśne trasy szlaku wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Wałbrzyskiej i zagospodarowaniem kamieniołomu wraz z podświetleniem skał – dz. nr 375/8, 43/2, 43/6, 3/2, 64, 38/2, 38/1, 44/6, 44/7, 44/10, 282/1, 380 (obręb Jedlina-Zdrój) w Jedlinie-Zdroju.”
 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji terenu centrum pomiędzy przystankami Szlaku ul. Jana Pawła II a Promenadą uzdrowiskową, dz. nr 211, 213, 216, 423, 424, 237/7, 237/6, 237/3, 217/11, 163/2, 167/2, 422, 146/9, 145/1 (obręb Jedlina-Zdrój) w Jedlinie-Zdroju.”
 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach przedterminowych Rady Powiatu Wałbrzyskiego
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopalin – wód leczniczych – otworami wiertniczymi „J-300”, „J-600” w obszarze górniczym Jedlina-Zdrój”.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopalin – wód leczniczych – otworami wiertniczymi „J-300”, „J-600” w obszarze górniczym Jedlina-Zdrój”.
 Ogłoszenie w sprawie nabycia lokali mieszkalnych z bonifikatą
 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU z dnia 2 stycznia 2013 r. o rozwiązaniu z mocy prawa Rady Powiatu Wałbrzyskiego
 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ograniczeń w używaniu wyrobów pirotechnicznych.
 Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na „Wydobywaniu kopalin – wód leczniczych – otworami wiertniczymi „J-300”, „J-600” w obszarze górniczym Jedlina-Zdrój”.
 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JEDLINA – ZDRÓJ o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębów Jedlina-Zdrój – Jedlinka w Jedlinie – Zdroju oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębów Jedlina-Zdrój – Jedlinka w Jedlinie – Zdroju
 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopalin – wód leczniczych – otworami wiertniczymi „J-300”, „J-600” w obszarze górniczym Jedlina-Zdrój”. Przedmiotowa decyzja stanowić będzie załącznik wniosku do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o udzielenie nowej koncesji na eksploatację istniejących ujęć wód leczniczych ze złóż w Jedlinie-Zdroju.
 Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z przypadkami zatrucia alkoholem metylowym w Republice Czeskiej
 68. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
 U W A G A zmiana godzin pracy Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój
 Informacja
 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Miasta Jedlina-Zdrój
 Wykaz Zarządców Nieruchomości obsługujących budynki, w których Gmina posiada udziały
 Uwaga użytkownicy wieczyści nieruchomości
 Ogłoszenie o przeznaczeniu do zagospodarowania na prowadzenie działalności handlowo-usługowej obiektu o powierzchni 50 m² położonego w Jedlinie -Zdroju u zbiegu ulic Południowej i Chopina.
 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2011r. o podaniu do publicznej wiadomości Rozporządzenia nr 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie ograniczeń w używaniu wyrobów pirotechnicznych.
 Informacja o cenach jednokrotnego usunięcia odpadów przez ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. - ceny obowiązujące od 01-01-2012r.
 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jedlina - Zdrój na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jedlina - Zdrój na 2012 r.
 Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa ul. Zakopiańskiej wraz z przebudową przepustu na potoku Jedlinka.
 Elektrośmieci – Oddaj do punktu zbierania
 Odpracuj swój dług
 Informacja nt. prac trwających obecnie na terenie Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju.
 Informacja dotycząca Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju.
 Informacja o cenach jednokrotnego usunięcia odpadów przez ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. - ceny obowiązujące od 01-08-2011r.
 Wybory ławników - W bieżącym roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych. Kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na kadencję 2011 – 2015 można zgłaszać do 30 czerwca br.
 Informacja dla Mieszkańców dotycząca obowiązku usuwania śniegu i lodu z chodników.
 Uchwała Nr 4/XX/2010 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30.06.2010 roku.
 Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na odnowioną elewację budynku wspólnoty mieszkaniowej oraz powołania komisji do oceny przedsięwzięć zgłoszonych w tym konkursie.
 Dowody osobiste bez opłat - 28.12.09 r.
 BURMISTRZ MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ informuje Zarządców z licencją zarządzających nieruchomościami nienależącymi do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części, w których wynajmowane są lokale mieszkalne, iż: - 19.01.09 r.
 Informacja dotycząca ulepszenia lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu gminy Jedlina-Zdrój - 14.01.09 r.
 Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste - 14.01.09 r.
 Komunikat dotyczący likwidacji grobów na Cmentarzu Komunalnym w Jedlinie-Zdroju - 16.01.07 r.

 

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia i wiadomości

--- OBWIESZCZENIE o wszcz...

--- Komunikat Agencji Nie...

--- OBWIESZCZENIE BURMIST...

--- Trening systemu wczes...

--- OBWIESZCZENIE BURMIST...

--- Ogłoszenie o naborze ...

--- Trening systemu ostrz...

--- Harmonogram odbioru o...

--- OBWIESZCZENIE BURMIST...

--- Konsultacje społeczne...

--- OBWIESZCZENIE o przys...

--- Obwieszczenie o umorz...

--- OBWIESZCZENIE o umorz...

--- OBWIESZCZENIE o wszcz...

--- OBWIESZCZENIE o wszcz...

--- Obwieszczenie Wojewod...

--- Obwieszczenie o wydan...

--- Obwieszczenie o wydan...

--- Ogłoszenie w sprawie ...

--- OBWIESZCZENIE KOMISAR...

--- Obwieszczenie Wojewod...

--- Obwieszczenie o odstą...

--- OBWIESZCZENIE BURMIST...

--- OBWIESZCZENIE o wszcz...

--- Komunikat Głównego In...

--- 68. rocznica wybuchu ...

--- U W A G A zmiana godz...

--- Informacja

--- Zbiórka odpadów wielk...

--- Wykaz Zarządców Nieru...

--- Uwaga użytkownicy wie...

--- Ogłoszenie o przeznac...

--- Obwieszczenie Wojewod...

--- Informacja o cenach j...

--- OGŁOSZENIE O NABORZE ...

--- Obwieszczenie Starost...

--- Elektrośmieci –...

--- Odpracuj swój dług

--- Informacja nt. prac t...

--- Informacja dotycząca ...

--- Informacja o cenach j...

--- Wybory ławników - W b...

--- Informacja dla Mieszk...

--- Uchwała Nr 4/XX/2010 ...

--- Zarządzenie Nr 24/201...

--- Dowody osobiste bez o...

--- BURMISTRZ MIASTA JEDL...

--- Informacja dotycząca ...

--- Aktualizacja opłat za...

--- Komunikat dotyczący l...

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro

Zamówienia publiczne do 30 tys euro

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 35150

 

 

 

do góry  |