Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INFORMATOR INTERESANTA / Zezwolenia na alkohol

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu /poza miejscem/ sprzedaży


 

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych – pokój nr 3

Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy

Przyjęcie wniosku i wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydanie zaświadczenia w przypadku wymagania przez odrębne organy.

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na obrót następującymi rodzajami napojów alkoholowych:

 • o zawartości do 4,5 alkoholu oraz na piwo,

 • o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa,

 • o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

 • wniosek, który zawiera adres punktu sprzedaży (sklepu lub lokalu gastronomicznego) oraz rodzaj alkoholu, o którego sprzedaż ubiega się wnioskodawca,

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

 • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225),

 • w przypadku wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia, wniosek winien zawierać pozytywną opinię organizatora imprezy z podaniem daty, kiedy impreza będzie się odbywać, czas jej trwania oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sprzedaż i podawanie napoi alkoholowych.

Opłaty

   

 • opłatę za wydanie zezwolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie, wnosi się przed wydaniem zezwolenia na rachunek bankowy Urzędu Miasta - nr konta 501020509512806265885 PKO BP o/Wałbrzych:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

 • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 • Opłata uzależniona jest od wartości sprzedaży alkoholu w roku ubiegłym

 • opłaty dla przedsiębiorców, którzy w swoich punktach przekroczyli roczna wartość sprzedaży:

 • 37 500 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedanych napojów w roku poprzednim,

 • 37 500 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

 • 77 000 zł – dla napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu – w wysokości 2,7 % ogólnej zawartości tych napojów w roku poprzednim.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Przydatne druki

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu /poza miejscem/ sprzedaży

Podstawowe akty prawne

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r., nr 147, poz. 1231 z późn. zm.),

 • Ustawa z z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.),

 • Ustawa z z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267).

 

Druki do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu /poza miejscem/ sprzedaży

 

Informację wytworzył: Redaktorzy BIP-u
Informację wprowadził: Andżelika Sobusiak
Czas wytworzenia informacji: 2004-04-27
Czas udostępnienia informacji: 2013-04-02 11:01:36


Pliki dodane do podstrony:
Wnioseko wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


 

AKTUALNOŚCI

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 7788

 

 

 

do góry  |