Dzisiejszy dzień to:  

| Admin | Statystyka | Pomoc |

Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 08:12:45


Ogólnopolski dostęp do
Biuletynu Informacji Publicznej 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INFORMATOR INTERESANTA / Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

URZĄD MIASTA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

RADA MIASTA

AKTY PRAWNE

MAJĄTEK PUBLICZNY

ROZWÓJ GMINY

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym drogi gminnej, Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu na drogę gminną

 
Miejsce złożenia wniosku
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, Biuro Obsługi Klienta - Kancelaria ogólna, pokój nr 4.
Miejsce załatwienia sprawy
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, pokój nr 5.
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
W ramach wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dokonuje się następujących uzgodnień i udziela następujących zezwoleń:
1.       Uzgodnienia przebiegu przyłączy wodnych, sanitarnych, energetycznych,
2.       Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu na drogę gminną,
3.       Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym drogi gminnej,
4.       Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej celem wykonania robót budowlanych.
Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. W przypadku budowy lub przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.
Przebudowa lub remont obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, wymaga zgody zarządcy drogi, a w przypadku gdy roboty te objęte są obowiązkiem uzyskania pozwolenie na budowę, również uzgodnienia projektu budowlanego.
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg wymaga zezwolenie zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Opłata pobierana jest także za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (opłata roczna).
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego powinien zawierać:
1.       Imię, nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
2.       Cel zajęcia pasa drogowego,
3.       Lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy,
4.       Planowany okres zajęcia pasa drogowego.
Po wpłynięciu to tutejszego Urzędu wniosku, w oparciu o podane przez wnioskodawce dane oraz pomiary w terenie, sporządzana jest decyzja. Przekazanie pasa drogowego i odbiór oznakowania oraz odbiór pasa drogowego są wykonywane na podstawie odpowiedniego protokołu.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
1.     Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego,
2.     Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenie reklamy – z podaniem jej wymiarów,
3.     Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcia pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
Opłaty skarbowe
Z opłaty skarbowej zwolnione są zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Zezwolenie na budowę lub przebudowę zjazdu objęte jest opłatą w kwocie 82 zł.
Uzgodnienia dokonywane w formie postanowień nie są objęte opłatą skarbową.
Termin załatwienia sprawy
Do 25 dni od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy
Odwołanie można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Przydatne druki
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego, dostępny w Biurze Obsługi Klienta – Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, oraz na stroniehttp://www.bip.um.jedlina.pl
Podstawowe akty prawne
1.     Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.),
2.     Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2088 z późn. zm.),
3.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 Nr 140 poz. 1481 z późn. zm.),
4.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczanie na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 178 poz. 1749Z późn. zm.),
5.     Uchwała Nr XVIII/93/04 Rady Miasta Jedlina-Zdój z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
6.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.)

 

Druki do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

Informację wytworzył: Redaktorzy BIP-u
Informację wprowadził: Andżelika Sobusiak
Czas wytworzenia informacji: 2004-07-01
Czas udostępnienia informacji: 2013-04-02 10:41:18


Pliki dodane do podstrony:
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego


 

AKTUALNOŚCI

SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

INFORMATOR INTERESANTA

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

WYBORY

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 4993

 

 

 

do góry  |